واحد پژوهش

از حدود ۵ سال پیش واحد تالیف و انتشارات شرکت با توجه نیاز سازمان ها به محتوای جدید تشکیل شده و آمادگی دارد که با دریافت سرفصل نیازهای هر سازمان نسبت به تالیف ، گرد آوری و ترجمه کتب دوره های آموزشی تحت برنامه بصورت اختصاصی ، الکترونیکی و کاغذی را اقدام نماید .

این واحد مراحل اداری از جمله دریافت مجوز چاپ هر کتاب از وزارت ارشاد اسلامی و کتابخانه ملی را انجام می دهد . ضمنا چاپ و تکثیر کتب به تعداد فراگیران هر دوره نیز صورت می گیرد .

بررسی سیاست ها و خط مشی های کلی سازمان مورد تقاضا

بررسی نتایج پژوهش های به عمل آمده در
حوزه محتوای خاص

بررسی نتایج ارزشیابی پایانی از برنامه محتوا
و استفاده از نظرات هیئت علمی و مشاوران

مطالعه تطبیقی محتوای آموزشی کشور های
دیگر

بررسی و مطالعه رویکرد های جهانی جدید در زمینه های مختلف تولید محتوای خاص

تولید محتوا و مواد آموزشی

انتخاب تیم های تالیف محتوا

تالیف نمونه محتوا

تایید مولفین و تالیف محتوا

تهیه و تدوین محتوای کارآمد و علمی

استفاده از مدرسین و متخصصین زبده

ارزیابی کمی و کیفی مکرر دوره های در حال اجرا و آنالیز و ارائه گزارش آماری حاصل

نظر سنجی های متعدد از فراگیران و استفاده از بازخورد های حاصل

ارائه نتیجه نظرسنجی ها به صورت گزارش نموداری

ارائه گزارشات آموزشی که ناظر را در ارزیابی کمی و کیفی دوره یاری میکند