واحد طرح و توسعه

واحد طرح و توسعه شرکت فرآزما پردازش


در راستای بالا رفتن بهره وری و نیاز سنجی نظام مدیریت کیفیت در اهداف اساسی شرکت سرمایه گذاری در زمینه دانش برای بهبود و بازسازی مداوم کار امری بسیار مهم تلقی می گردد . این واحد از دو قسمت نرم افزاری و نیروی انسانی تشکیل شده است تحلیل خواسته مشتریان مبنی در تئوری علمی و چگونگی تحقق واقعی خدمات از ارکان فعالیت این واحد می باشد .


در اجرای اهداف این بخش موارد زیر را در نظر داریم :
. بررسی متنی کار از نظر کیفی و کمی
.کیفیت قابل اطمینان
.دریافت محصول مطابق با نیازها
.داشتن تعهد به کیفیت
.تكيه ابر خدمات دانش و تحول سیستمی