واحد آموزش

این واحد با تکیه و تجارب کارشناسان مجرب که عموما از کارشناسان متخصص  و بعضا عضو هیئت علمی دانشگاه ها میباشند و با توجه به نیاز موجود در سطح جامعه اداری و پیکره کارشناسی کشور و بهره گیری از کانون های علمی دانشگاه ها و پژوهش کده ها و همچنین سازمان هایی که قانون گذار اجرا و نظارت بخش آموزشی را به آن ها محول نموده است نظیر وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، وزارت آموزش و پرورش ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ، سازمان فنی و حرفه ای و… اقدام به طراحی دوره های آموزشی در سطح دپارتمان های فعال در شرکت نموده و دوره های فوق را در مرکز خود در سراسر کشور اجرا مینمایدتهیه و تدوین محتوای کارآمد و علمی

استفاده از مدرسین و متخصصین زبده

ارزیابی کمی و کیفی مکرر دوره های در حال اجرا و آنالیز و ارائه گزارش آماری حاصل

نظر سنجی های متعدد از فراگیران و استفاده از بازخورد های حاصل

ارائه نتیجه نظرسنجی ها به صورت گزارش نموداری

ارائه گزارشات آموزشی که ناظر را در ارزیابی کمی و کیفی دوره یاری میکند