لیست دوره های آموزشی تخصصی

مدیریت کیفیت
کد دوره ها نام دوره آموزشی مدت دوره ( ساعت)
۵۰۱۰۱ ISO 9001:2008 به روز آوری ممیزان داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ۸
۵۰۱۰۲ ISO 9001:2008 تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ۲۴
۵۰۱۰۳ ISO 9001:2008 ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ۲۴
۵۰۱۰۴ ISO 9001:2008 سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ۴۰
۵۰۱۰۵ ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO/TS29001:2007 ۲۴
۵۰۱۰۶ ISO 13485 ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت تجهیزات پزشکی ۲۴
مدیریت محیط زیست ، ایمنی و بهداشت حرفه ای
۵۰۲۰۱ IMS تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه ۲۴
۵۰۲۰۲ IMS ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه ۲۴
۵۰۲۰۳ تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004 ۲۴
۵۰۲۰۴ ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004 ۲۴
۵۰۲۰۵ به روز آوری ممیزان داخلی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‏ای OHSAS 18001:2007 ۸
۵۰۲۰۶ تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS 18001:2007 ۲۴
۵۰۲۰۷ ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‏ای OHSAS 18001:2007 ۲۴
۵۰۲۰۸ ایمنی و بهداشت محیط کار (بهداشت شغلی) ۱۶
۵۰۲۰۹ ارگونومی در کار (اصول، کاربرد، ارزیابی، ارائه راهکار) ۱۶
۵۰۲۱۰ عوامل زیان آور در محیط کار (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی) ۱۶
۵۰۲۱۱ ارزیابی روشنایی و صدا در محیط کار ۱۶
مدیریت استراتژیک
۵۰۳۰۱ مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ۲۴
۵۰۳۰۲ جاری سازی استراتژی های سازمان با استفاده از کارت امتیازی متوازن BSC ۱۶
۵۰۳۰۳ مهندسی مجدد فرآیندها BPR ۱۶
۵۰۳۰۴ تدوین اثربخش طرح تجاری Business Plan ۱۶
۵۰۳۰۵ مدیریت تحول ۱۶
مدیریت فناوری اطلاعات
۵۰۴۰۱ برنامه ریزی منابع سازمان ERP ۱۶
۵۰۴۰۲ تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO 27001 ۲۴
۵۰۴۰۳ ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO 27001 ۲۴
۵۰۴۰۴ سیستم های اطلاعات مدیریت MIS ۱۶
۵۰۴۰۵ تجارت الکترونیک e-commerce ۱۶
۵۰۴۰۶ شهروند الکترونیک – E-Citizen ۸
مدل های تعالی سازمانی و رویکرد های بهبود
۵۰۵۰۱ آشنایی با مدل سرآمدی EFQM ۸
۵۰۵۰۲ تربیت ارزیاب بر اساس مدل EFQM ۲۴
۵۰۵۰۳ تشریح معیارهای مدل EFQM ۱۶
۵۰۵۰۴ خودارزیابی بر اساس مدل EFQM ۲۴
۵۰۵۰۵ تدوین اظهارنامه بر اساس مدل EFQM ۱۶
۵۰۵۰۶ مدیریت فرایندها و اندازه گیری اثربخشی و کارآیی ۱۶
۵۰۵۰۷ طرح ریزی، استقرار و ممیزی نظام آراستگی محیط کار ۵S ۸
۵۰۵۰۸ مدیریت تکنولوژی ۱۶
۵۰۵۰۹ مدیریت دانش ۱۶
۵۰۵۱۰ تفکر خلاق و کارآفرینی ۱۶
۵۰۵۱۱ مهندسی ارزش VE ۱۶
۵۰۵۱۲ مدیریت زمان ۱۶
۵۰۵۱۳ مدیریت بحران ۱۶
۵۰۵۱۴ سازمان های یادگیرنده ۸
۵۰۵۱۵ چرخه مدیریت بهره وری (مفاهیم، اندازه گیری و تحلیل) ۱۶
۵۰۵۱۶ بهینه کاوی Benchmarking ۱۶
۵۰۵۱۷ مدیریت زنجیره تامین SCM ۱۶
ابزارهای مهندسی کیفیت
۵۰۶۰۱ سیستم مدیریت هزینه های کیفیت COQ ۱۶
۵۰۶۰۲ توسعه عملکرد کیفی QFD ۱۶
۵۰۶۰۳ فرآیند تایید قطعه تولیدی PPAP ۱۶
۵۰۶۰۴ تکنیک های حل مسئله ۱۶
۵۰۶۰۵ کنترل آماری فرآیند و آموزش نرم افزار SPC ۱۶
۵۰۶۰۶ تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‏گیری و آموزش نرم افزار آماری MSA ۱۶
۵۰۶۰۷ تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن FMEA ۱۶
۵۰۶۰۸ طراحی آزمایش ها DOE ۱۶
۵۰۶۰۹ خطا ناپذیر سازی Poka Yoke ۱۶
مدیریت مشتریان
۵۰۷۰۱ مدیریت ارتباط با مشتری و نمایش نرم افزار CRM ۱۶
۵۰۷۰۲ پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان CSM ۱۶
۵۰۷۰۳ مدیریت شکایت مشتریان مبتنی بر استاندارد ISO 10002 ۱۶
۵۰۷۰۴ روانشناسی و مدیریت رفتار با مشتری ۱۶
۵۰۷۰۵ بازاریابی و مدیریت بازار ۲۴
۵۰۷۰۶ استراتژی استراتژیست های بازاریابی ۱۶
۵۰۷۰۷ مصرف کننده چگونه فکر می کند؟ ۱۶
۵۰۷۰۸ ارتباطات جامع بازاریابی ۱۶
۵۰۷۰۹ مهندسی فروش و فروشهای حضوری ۱۶
۵۰۷۱۰ برنامه ریزی تبلیغات تجاری و تهیه کمپین خلاقانه ۱۶
۵۰۷۱۱ توسعه مهارتهای فروش حرفه ای ۱۶
۵۰۷۱۲ برنامه ریزی و سازماندهی فروش ۱۶
۵۰۷۱۳ کسب و کار بازار مبادلات ارزهای خارجی Forex ۱۶
۵۰۷۱۴ مدیریت تخصصی بازار دارو( ویژه شرکت های داروسازی دارویی) ۱۶
۵۰۷۱۵ GLP-Good laboratories practice ( ویژه شرکت های داروسازی دارویی) ۸
منابع انسانی
۵۰۸۰۱ مدیریت منابع انسانی HRM ۱۶
۵۰۸۰۲ مدیریت روابط عمومی ۱۶
۵۰۸۰۳ ارزیابی عملکرد کارکنان ۱۶
۵۰۸۰۴ اصول و فنون مذاکره موفق ۱۶
۵۰۸۰۵ ابزارهای مدیریت مؤثر آموزش مبتنی بر استاندارد ISO 10015 ۱۶
۵۰۸۰۶ الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزش ۱۶
۵۰۸۰۷ اصول سرپرستی ۱۶
۵۰۸۰۸ مهارت های رهبری ۱۶
۵۰۸۰۹ اصول برقراری ارتباط موثر ۱۶
۵۰۸۱۰ کار تیمی ۱۶
۵۰۸۱۱   روشهای انگیزشی ۱۶
۵۰۸۱۲ مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها ۱۶
۵۰۸۱۳ بازخور ۳۶۰ درجه ۱۶
۵۰۸۱۴ رفتار سازمانی ۱۶
۵۰۸۱۵ تهیه گزارشات وسخنرانی موثر ۲۴
۵۰۸۱۶ اصول مکاتبات اداری ۱۶
۵۰۸۱۷ اصول انبارداری و مدیریت انبار ۱۶
روانشناسی
۵۰۹۰۱ مهارت های زندگی ۱۶
۵۰۹۰۲ مهارت اعتماد به نفس ۸
۵۰۹۰۳ مدیریت در روابط و شخصیت شناسی زنان ۸
۵۰۹۰۴ مدیریت در روابط و شخصیت شناسی مردان ۸

© تمامي حقوق مادي و معنوي اين تارنما متعلق به شركت فرآزما پردازش مي باشد