لیست دوره های آموزشی دولتی

دوره های آموزشی بهبود مدیریت

کد دوره ها نام دوره آموزشی مدت دوره ( ساعت)
دوره های بدو انتصاب مدیران پایه
۱۰۱۰۱ آشنایی با مباحث مرتبط با تحول در نظام اداری ۲۸
۱۰۱۰۲ مبانی نظری اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره) ۴
۱۰۱۰۳ وظایف و نقش های سرپرستی ۲۴
دوره های الزامی مدیران پایه
۱۰۲۰۱ آشنایی با روشها و فنون کار با مدیران مافوق ۶
۱۰۲۰۲ انگیزش در کار ۹
۱۰۲۰۳ برنامه ریزی در دستگاه های دولتی (تمرکز بر وظایف و فعالیتها) ۱۲
۱۰۲۰۴ تکنیک ها و فنون بهبود سیستمها و روشها (بهکرد روشها) ۱۲
۱۰۲۰۵ تیم سازی وشیوه های کار گروهی ۶
۱۰۲۰۶ روابط کار ۶
۱۰۲۰۷ سازماندهی (چگونگی استقرار ساختارهای سازمانی) ۹
۱۰۲۰۸ فرآیند و فنون تصمیم گیری (اجرایی) ۶
۱۰۲۰۹ فنون اداره جلسات ۶
۱۰۲۱۰ فنون سنجش و ارزیابی عملکرد ۱۲
۱۰۲۱۱ کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت ۹
۱۰۲۱۲ مدیریت تعارض و فنون مذاکره ۸
۱۰۲۱۳ مدیریت موثر وقت ۴
۱۰۲۱۴ مهارتهای ارتباطی مدیران ۹
۱۰۲۱۵ آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون الحاق مواد ۶
۱۰۲۱۶ آشنایی با قانون خدمات کشوری ۱۲
۱۰۲۱۷ آشنایی با قانون مجازات اسلامی فصل تعدیات ماموران دولت ۴
۱۰۲۱۸ آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور ۶
۱۰۲۱۹ آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی ۴
۱۰۲۲۰ بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور ۲
۱۰۲۲۱ تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگی ۴
۱۰۲۲۲ تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی ۹
۱۰۲۲۳ جریان شناسی سیاسی و فرهنگی ۴
۱۰۲۲۴ جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن ۶
۱۰۲۲۵ راهبردهای فرهنگی امام راحل (قدس سره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ۴
۱۰۲۲۶ قانون گذاری مناقصات ۶
۱۰۲۲۷ مفهوم شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی با تاکید بر آموزه های دینی ۴
۱۰۲۲۸ مهدویت و فرهنگ انتظار (انقلاب اسلامی و فرهنگ مهدویت) ۴
۱۰۲۲۹ نظام سیاسی اسلام بر مبنای ولایت فقیه ۴
۱۰۲۳۰ نظام مدیریت اسلامی ۴
دوره های بدو انتصاب مدیران میانی
۱۰۳۰۱ آشنایی با قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاهها ۶
۱۰۳۰۲ مدیریت رفتار سازمانی در سازمانهای عمومی ۱۲
۱۰۳۰۳ خلاقیت و حل مسئله ۱۲
۱۰۱۰۱ آشنایی با مباحث مرتبط با تحول در نظام اداری ۲۸
۱۰۱۰۲ مبانی نظری اندیشه های سیاسی امام خمینی ( ره ) ۴
دوره های الزامی مدیران میانی
۱۰۴۰۱ آشنایی با فنون و روش کار مدیران مافوق ۶
۱۰۴۰۲ اندیشه های نو در مدیریت ۴
۱۰۴۰۳ برنامه ریزی در دستگاهای دولتی( تمرکز بر فرآیند ها) ۱۲
۱۰۴۰۴ راهبردهای آموزش و توان افزایی ۹
۱۰۴۰۵ راهبردهای علوی دولت اسلامی ۲۰
۱۰۴۰۶ رویکردهای نوین مدیریت دولتی ۶
۱۰۴۰۷ رهبری تحول در سازمانها ۹
۱۰۴۰۸ سیستم های اطلاعات در مدیریت ۹
۱۰۴۰۹ شفافیت و سلامت اداری ۴
۱۰۴۱۰ طراحی فرآیند هاو ساختارهای سازمانی ۱۸
۱۰۴۱۱ ظرفیت سازی برای کوچک سازی ۴
۱۰۴۱۲ فرآیند و فنون تصمیم گیری( سازمانی ) ۹
۱۰۴۱۳ مدیریت ارتباطات سازمانی ۶
۱۰۴۱۴ مدیریت بودجه در بخش عمومی و رویکردهای نوین آن ۹
۱۰۴۱۵ مدیریت خصوصی سازی ۴
۱۰۴۱۶ مدیریت عملکرد ۹
۱۰۴۱۷ مدیرت منابع انسانی ۱۵
۱۰۴۱۸ مدیریت منابع ۹
۱۰۴۱۹ مدیریت و مهندسی ارزش ۶
۱۰۴۲۰ آشنایی با قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۰ اسفند ۵۱ و قانون بودجه ۱۳۸۹) ۴
۱۰۴۲۱ آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون الحاق مواد ۴
۱۰۴۲۲ آشنایی با قانون خدمات کشوری ۸
۱۰۲۱۷ آشنایی با قانون مجازات اسلامی فصل تعدیات مأموران دولت ۴
۱۰۲۱۸ آشنایی با قوانین دیوان محاسبات عمومی کشور ۶
۱۰۲۲۰ بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور ۲
۱۰۴۲۳ تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی ۴
۱۰۴۲۴ تبیین منشور توسعه فرهنگی قرآن ۲
۱۰۲۲۳ جریان شناسی سیاسی و فرهنگی ۴
۱۰۴۲۵ جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن ۶
۱۰۲۲۵ راهبردهای فرهنگی امام راحل (قدس سره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ۴
۱۰۴۲۶ قانون گذاری مناقصات ۶
۱۰۲۲۷ مفهوم شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی با تأکید بر آموزه های دینی ۴
۱۰۲۲۸ مهدویت و فرهنگ انتظار (انقلاب اسلامی و فرهنگ مهدویت) ۴
۱۰۲۲۹ نظام سیاسی اسلام بر مبنای ولایت فقیه ۴
۱۰۴۲۷ نظام مدیریت اسلامی ۶
دوره های اختیاری
۱۰۵۰۱ آشنایی با قانون تجارت ۶
۱۰۵۰۲ آشنایی با قوانین تجارت جهانی ۶
۱۰۵۰۳ آشنایی با نظریه های پرداخت دستمزد ۶
۱۰۵۰۴ IT و بهره وری ۴
۱۰۵۰۵ ابزارهای ارتقا ء بهره وری ۴
۱۰۵۰۶ ابعاد مختلف سند چشم انداز ۸
۱۰۵۰۷ اصلاح روشها و بهبود فرآیند های انجام کار ۴
۱۰۵۰۸ اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن ۶
۱۰۵۰۹ اقتصاد مدیریت ۹
۱۰۵۱۰ امنیت عمومی و انظباطی اجتماعی ۶
۱۰۵۱۱ ایجاد و پرورش محیط کار خلاق و نو آّور ۹
۱۰۵۱۲ بررسی اندیشه های مدیریتی امام خمینی (ره) ۶
۱۰۵۱۳ برنامه ریزی و کنترل پروژه ۹
۱۰۵۱۴ بودجه ریزی عملیاتی ۱۲
۱۰۵۱۵ بهبود بهره وری و نتایج آن ۶
۱۰۵۱۶ بهره وری نیروی انسانی ۶
۱۰۵۱۷ بیماریهای مدیریت ، راههای شناخت و درمان ۸
۱۰۵۱۸ پویایی گروه ۳
۱۰۵۱۹ تجارت الکترونیک ۶
۱۰۵۲۰ تحلیل آماری (آمار استنباطی ) ۱۵
۱۰۵۲۱ تحلیل هزینه ها برای تصمیم گیری مدیران ۱۶
۱۰۵۲۲ تفکر سیستمی در مدیریت سازمانها ۹
۱۰۵۲۳ توسعه سرمایه انسانی ۶
۱۰۵۲۴ حسابداری مدیریت ۹
۱۰۵۲۵ خلق دانش و خلاقیت و نوآوری ۶
۱۰۵۲۶ رقابت پذیری در عرصه جهانی شدن ۶
۱۰۵۲۷ رویکردها و فنون بهره وری در سازمانها ۴
۱۰۵۲۸ رهبری سازمانی ۶
۱۰۵۲۹ سیاست ومدیریت ۴
۱۰۵۳۰ سیستم های پویا ۶
۱۰۵۳۱ شورا و نظام پیشنهادات ۹
۱۰۵۳۲ کاربرد آماردر مدیریت ۹
۱۰۵۳۳ کیفیت در مدیریت ۶
۱۰۵۳۴ مبانی علم حقوق ۶
۱۰۵۳۵ مبانی و مفاهیم خلاقیت و نو آوری ۶
۱۰۵۳۶ مدیریت آموزشی ۶
۱۰۵۳۷ مدیریت آینده ۶
۱۰۵۳۸ مدیریت استرس ( بهداشت روانی کارکنان) ۶
۱۰۵۳۹ مدیریت بازرگانی بین المللی ۶
۱۰۵۴۰ مدیریت بازاریابی ومکاتبات بازرگانی ۱۲
۱۰۵۴۱ مدیریت بحران ۶
۱۰۵۴۲ مدیریت توسعه و تحول سازمانی ۹
۱۰۵۴۳ مدیریت دانایی ۴
۱۰۵۴۴ مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ۶
۱۰۵۴۵ مدیریت ریسک ۶
۱۰۵۴۶ مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ۶
۱۰۵۴۷ مدیریت سرمایه های فکری ۶
۱۰۵۴۸ مدیریت فرهنگ سازمانی ۶
۱۰۵۴۹ مدیریت کیفیت جامع ۱۲
۱۰۵۵۰ مدیریت و اقتصاد ۴
۱۰۵۵۱ معماری هماهنگ مدیریت کیفیت در بخش عمومی ۶
۱۰۵۵۲ مفاهیم و رویکردهای بهره وری ۴
۱۰۵۵۳ مفهوم الگوی مصرف و بهره وری ۸
۱۰۵۵۴ وجدان کاری ۶
۱۰۵۵۵ وظایف دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۶
۱۰۵۵۶ ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام ۴
۱۰۵۵۷ اصول تکنیک های مشاوره در مدیریت ۳
۱۰۵۵۸ اصول و مبانی امنیت ملی و سیاستگذاری ۴
۱۰۵۵۹ اصول و مبانی مدیریت در اندیشه های اسلامی ۹
۱۰۵۶۰ الگوهای توزیع جمعیت در سرزمین ۶
۱۰۵۶۱ بازار و نهادهای پول و سرمایه ۹
۱۰۵۶۲ باز مهندسی سازمانی با رویکرد و بهینه سازی مصرف ۸
۱۰۵۶۳ بسته سنجش، عارضه یابی و بهبود الگو مصرف در سطح سازمان (تحلیل الگوی مصرف در سازمان) ۸
۱۰۵۶۴ بسته سنجش، عارضه یابی و بهبود الگو مصرف در سطح سازمان (سنجش وضعیت الگوی مصرف درسطح سازمان) ۸
۱۰۵۶۵ بسته سنجش، عارضه یابی و بهبود الگو مصرف در سطح سازمان (نظام تدوین راهبرد و برنامه اصلاح الگوی مصرف در سازمان) ۱۲
۱۰۵۶۶ بسته سنجش، عارضه یابی و بهبود الگو مصرف در سطح سازمان (نظام هدف گذاری الگوی مصرف در سازمان) ۴
۱۰۵۶۷ پژوهشهای سازمانی ۱۲
۱۰۵۶۸ تکنیک های خلاقیت ۶
۱۰۵۶۹ چگونگی تبدیل چشم انداز ملی به چشم انداز سطوح سازمانی ۸
۱۰۵۷۰ حقوق اساسی ۶
۱۰۵۷۱ دانش سیاسی و اجتماعی مدیران ۶
۱۰۵۷۲ ساماندهی و توانمندسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی ۶
۱۰۵۷۳ سنجش بهره وری ۶
۱۰۵۷۴ عوامل موثر بر افزایش بهره وری سازمان ها ۴
۱۰۵۷۵ کاربرد ریاضیات در مدیریت ۹
۱۰۵۷۶ کیفیت زندگی کاری ۶
۱۰۵۷۷ مبانی مدیریت دولتی ۶
۱۰۵۷۸ مدیریت بنگاه های اقتصادی در دولت ۹
۱۰۵۷۹ مدیریت سازمان های غیردولتی ۶
۱۰۵۸۰ مدیریت سرمایه اجتماعی ۶
۱۰۵۸۱ منشور عدالت در حکومت ۶
۱۰۵۸۲ مهندسی مجدد و فراسوی مهندسی مجدد ۶
۱۰۵۸۳ نقش رسانه ها در توسعه فرهنگی ۶
۱۰۵۸۴ نظارت هماهنگی در سرمایه اجتماعی ۸
دوره های ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری
۱۰۶۰۱ ابعاد حقوقی فساد ۸
۱۰۶۰۲ اخلاق مدیریت ۸
۱۰۶۰۳ ارزیابی فساد ( سنجش / شناخت / . . . ) ۸
۱۰۶۰۴ برنامه ریزی ارتقاء سلامت اداری ۱۰
۱۰۶۰۵ حکمرانی خوب ۶
۱۰۶۰۶ روانشناسی فساد اداری ۸
۱۰۶۰۷ عوامل و پیامدهای فساد اداری ۸
۱۰۶۰۸ مبانی سلامت اداری / فساد اداری ۸
۱۰۶۰۹ مطالعات تطبیقی فساد اداری ۶
۲- دوره های آموزشی شغلی مشترک اداری
رشته شغلی آمار موضوعی
۲۰۱۰۱ آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری spss ۳۰
۲۰۱۰۲ آمار کاربردی ۳۰
۲۰۱۰۳ روش تحقیق ۳۲
۲۰۱۰۴ مدیریت کیفیت در تولید اّمار ۱۸
۲۰۱۰۵ تهیه و تنظیم گزارشات آماری ۱۲
۲۰۱۰۶ چگونگی تدوین طرح های پژوهشی ۸
رشته شغلی حسابدار، ذیحساب و حسابرس
۲۰۲۰۱ اصول حسابداری ۲۴
۲۰۲۰۲ حسابداری دولتی اعتبارات تملک و داراییهای سرمایه ای ۱۲
۲۰۲۰۳ حسابداری دولتی اعتبارات هزینه ۱۲
۲۰۲۰۴ حسابداری دولتی ۳۰
۲۰۲۰۵ حسابداری مالیاتی ۲۴
۲۰۲۰۶ آشنایی با قانون محاسبات عمومی ۲۰
۲۰۲۰۷ قوانین مالی شرکتهای دولتی ۸
۲۰۲۰۸ هزینه و طبقه بندی آنها در حسابداری صنعتی ۶
۲۰۲۰۹ حسابرسی دولتی ۳۰
۲۰۲۱۰ درآمدها و انواع آن ۱۶
۲۰۲۱۱ قانون مالیات های مستقیم ۱۶
۲۰۲۱۲ محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات ۱۲
رشته شغلی کارشناس و کاردان روابط عمومی
۲۰۳۰۱ شناخت افکار عمومی ۲۴
۲۰۳۰۲ مدیریت روابط عمومی ۱۶
۲۰۳۰۳ مبانی ، اصول ونظریه های روابط عمومی ۳۰
۲۰۳۰۴ اصول و مبانی اطلاع رسانی ۲۰
۲۰۳۰۵ ارتباطات مردمی ۱۲
۲۰۳۰۶ پاسخگویی و مشتری فرمانی در روابط عمومی ۱۲
رشته شغلی رئیس دفتر ،مسئول دفتر ،منشی
۲۰۴۰۱ گزارش نویسی در امور اداری ۱۲
۲۰۴۰۲ مبانی مدیریت اسناد ۲۴
۲۰۴۰۳ خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر و منشی ها ۸
۲۰۴۰۴ وظایف اداری و دفتری مسئول دفتر ۱۲
رشته شغلی کتابدار
۲۰۵۰۱ اصول و مبانی مدیریت کتابخانه ۱۲
۲۰۵۰۲ فراهم آوری منابع کتابخانه ۲۰
۲۰۵۰۳ مرجع شناسی عمومی ۲۴
۲۰۵۰۴ فهرست نویسی ۳۲
رشته شغلی کارشناس و کاردان امور اداری
۲۰۶۰۱ آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل ، آیین نامه ها و دستور العمل ها ی اجرایی ۳۴
۲۰۶۰۲ آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری(آشنایی با راهبردها و ….) ۴
۲۰۶۰۳ آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری(ورود به خدمت و توانمندی سازی و ….) ۴
۲۰۶۰۴ آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری ( اشنایی با نظام پرداخت حقوق و مزایا ) ۴
۲۰۶۰۵ آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری( آشنایی با ساختارهای سازمانی دستگاههای اجرایی) ۴
۲۰۶۰۶ آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری (آشنایی با نظام تامین اجتماعی و بازنشستگان کارکنان) ۴
۲۰۶۰۷ آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری(آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری) ۴
۲۰۶۰۸ آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری ( آشنایی با نظام مدیریت ارزیابی عملکرد) ۴
۲۰۶۰۹ آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری(آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انظباطی) ۴
۲۰۶۱۰ آشنایی با نظام آموزشی کارکنان دولت ۶
۲۰۶۱۱ برنامه ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان ۲۰
۲۰۶۱۲ اصول بیمه ۲۰
رشته شغلی کارشناس و کاردان برنامه و بودجه
۲۰۷۰۱ نظارت بر بودجه ۶
۲۰۷۰۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۶
۲۰۷۰۳ قوانین و مقررات مالی ۸
رشته شغلی کارشناس و کاردان حقوقی
۲۰۸۰۱ آشنایی با قانون کار ۸
۲۰۸۰۲ حل و فصل اختلافات حقوقی در دستگاههای اجرایی بایکدیگر ۸
۲۰۸۰۳ شوراهای اسلامی کشور ۸
v کلیه دوره های(آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری ) مندرج در بخش رشته شغلی کاردان و کارشناس امور اداری
رشته شغلی کارگزین
۲۰۹۰۱ آشنایی با نظام حقوق و دستمزد ۱۲
۲۰۹۰۲ ارزشیابی عملکرد کارکنان ۸
۲۰۹۰۳ کاربرد آمار در امور اداری ۳۰
رشته شغلی مسئول خدمات اداری
۲۱۰۰۱ رفاه کارکنان و شرایط فیریکی محیط کار ۸
رشته شغلی مسئول خدمات مالی
۲۱۱۰۱ جمع داری اموال ۲۰
۲۱۱۰۲ مدیریت عملیات حسابداری انبار ۱۲
۲۱۱۰۳ روشهای اجرایی در سازماندهی امور اموال ۸
۳- دوره های آموزشی عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
۳۰۱۰۱ آموزش و بهسازی نیروی انسانی ۴
۳۰۱۰۲ ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری ۴
۳۰۱۰۳ اصلاح فرآیند ها و روشهای انجام کار وتوسعه فناوری اداری ۴
۳۰۱۰۴ تحول در نظامهای استخدامی ۴
۳۰۱۰۵ تحول در نظامهای مدیریتی ۴
۳۰۱۰۶ کلیات تحول در نظام اداری ۴
۳۰۱۰۷ منطقی بودن اندازه دولت واصلاح ساختارهای تشکیلات دولت ۴
۳۰۱۰۸ ایمنی و بهداشت محیط کار ۴
۳۰۱۰۹ خصوصی سازی و سیاست های صدراصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ۶
۳۰۱۱۰ سازمان جهانی تجارت ۴
دوره های فناوری اطلاعات(مهارتهای هفتگانه )
۳۰۲۰۱ ارائه مطالب ۲۰
۳۰۲۰۲ استفاده از رایانه و مدیریت فایلها ۸
۳۰۲۰۳ اطلاعات و ارتباطات ۱۲
۳۰۲۰۴ بانکهای اطلاعاتی ۲۶
۳۰۲۰۵ صفحه کسترده ۲۶
۳۰۲۰۶ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات ۱۲
۳۰۲۰۷ واژه پردازها ۲۶
۴- دوره های آموزشی غیر حضوری
۴۰۰۰۱ خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری ۱۲
۴۰۰۰۲ گزارش نویسی ۲۰
۴۰۰۰۳ آیین نگارش مکاتبات اداری ۲۴
۴۰۰۰۴ سیره نبوی ۲۴
۴۰۰۰۵ نماز شناسی ۱۴
۴۰۰۰۶ شناخت راهها و روشهای نوین دستیابی به اطلاعات ۱۰
۴۰۰۰۷ اصول و مبانی ارتباطات ۱۲
۴۰۰۰۸ برقرار ارتباط موثر با محیط ودیگران ۱۶
۴۰۰۰۹ شناسایی واستفاده از ظرفیتهای ذهنی ۲۴
۴۰۰۱۰ آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری ۸
۴۰۰۱۱ آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف ۸
۴۰۰۱۲ احکام زندگی در اسلام ۲۰
۴۰۰۱۳ اخلاق فردی ، اجتماعی واداری ۲۰
۴۰۰۱۴ آشنایی با اندیشه ها و سیره امام خمینی ( ره ) ۲۰
۴۰۰۱۵ حکومت مهدوی و وظایف منتظران ۲۰
۴۰۰۱۶ کار آفرینی ۶
۴۰۰۱۷ بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن ۶
۴۰۰۱۸ امر به معروف و نهی از منکر ۶
۴۰۰۱۹ ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد ۶
۴۰۰۲۰ آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها ۸
۴۰۰۲۱ در جستجوی علم و دین ۲۴
۴۰۰۲۲ نهاد خانواده ۳۸
۴۰۰۲۳ اخلاق کار و ارزشهای سازمانی ۲۴
۴۰۰۲۴ مدیریت رفتار سازمانی ۲۴
۴۰۰۲۵ مدیریت عملکرد ۱۲
۴۰۰۲۶ مرجع شناسی عمومی ۲۴
۴۰۰۲۷ فهرست نویسی ۳۲
۴۰۰۲۸ ارزشیابی آموزش ۲۴
۴۰۰۲۹ تکنولوژی آموزش ۲۴
۴۰۰۳۰ ارزیابی عملکرد مرکز آموزشی و پژوهشی ۱۶
۴۰۰۳۱ نظام حقوق و دستمزد ۲۴
۴۰۰۳۲ طرح تکریم ارباب رجوع ۲۸
۴۰۰۳۳ دوره ICDL ۱۳۰
۴۰۰۳۴ زبان انگلیسی ۳۴
۴۰۰۳۵ آشنایی با نظام و آئین نامه دور کاری ۸
۴۰۰۳۶ همت مضاعف،کار مضاعف و راهکارهای اجرایی نمودن آن در نظام اداری ۸
۴۰۰۳۷ آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن ۸
۴۰۰۳۸ تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرایی نمودن آن ۱۲
۴۰۰۳۹ کار تیمی اثر بخش ۸

© تمامي حقوق مادي و معنوي اين تارنما متعلق به شركت فرآزما پردازش مي باشد